coil Ghramadach Droichead Átha

Roinn na Gaeilge

irish photo website2

irish photos of website

 

irish photo website3

 

irish photo website4

Foireann

    Mr. Robert Murphy      Ms.  Roisin Wolsey      Ms.Louise Donohoe

Mr. Adam Doran

 

Mr. Jeff Neville

 

Grouping of Students (Mixed ability and Streaming)

Form 1 and Transition Year are mixed ability.

Forms 2, 3, 5 & 6 are split into AL and GL classes.

Téacsleabhair

Form 1 Turas 1, Leabhar Punann, Cóipleabhar crua, cóipleabhar bog agus foclóir.

 Form 2 (GL) Turas 2, Punann, Cóipleabhar crua, cóipleabhar bog agus foclóir.

 Form 2 (AL) Turas 3, Leabhar Punann, Cóipleabhar crua, cóipleabhar bog agus foclóir.

 Form 3 (GL) Iontas 2, Leabhar Oibre, Cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir agus páipéirí scrúduithe.

 Form 3 (AL)   Iontas 3, Leabhar Oibre, Cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir agus páipéirí scrúduithe.

An Idirbhliain Gaelsaol, cóipleabhar, fillteán A4, foclóir.

Form 5 (GL) Toraiocht Teanga, cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir.

Form 5 (AL) , Tumadh teanga, cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir agus An Triail.

Form 6 (GL) Toraiocht teanga, cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir, páipéirí scrúduithe.

Form 6 (AL) Tumadh teanga, cóipleabhar crua, cóipleabhar bog, foclóir, páipéirí scrúduithe

Resources

The following resources are readily available to teachers in Roinn na Gaeilge:

 • School library
 • Whiteboard
 • Data projector with interactive whiteboard capability in each classroom
 • Computer laboratory
 • Seachtain and Ar Fheabhas
 • An emphasis is placed on teacher collaboration so as to allow the department the opportunity to provide the best possible learning experience for the students.

Extra-curricular and Co-curricular activities

 1. Lá na Gaeilge
 2. Seachtain na Gaeilge
 3. Comórtais Amhránaíochta Chonradh na Gaeilge
 4. T-shirt design printing (linked in with Art and Technology)
 5. The study of Ogham writing
 6. Díospóireachtaí Uí Chadhain (Gael Linn)
 7. Sraith Pictiuir workshop
 8. Dushlan 125

Gaeilge sa Teastas Sóisearach – Aidhmeanna:

 1. Deis ar chumas cuí sa Ghaeilge a dheimhniú do gach dalta de réir a acmhainne den chineál a chuirfidh ar a chumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas anois.
 2. Féinmheas agus féinmhuinín na mac léinn a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúlacht agus ar a n-oidhreacht mar Éireannaigh.
 3. Féinmhuinín chultúrtha neamhspléach a chothú den chinéal a spreagann cruthaitheacht, fiontraíocht, núálacht a rachaidh chun tairbhe an dalta agus a phobail ar ball.
 4. Tuiscint a chothú ar an teanga agus ar chultúr na Gaeilge mar dhlúthchuid leanúnach de stair phobal na tíre chomh maith le dearcadh dearfach ina leith.
 5. Chun ár bhféiniúlacht a chosaint agus a chaomhnú i gcomhthéacs an dul chun cinn atá déanta i gcúrsaí cumarsáide agus gluaiseachtaí idirnáisiúnta. Is gá polasaí an dátheangachais a chur i gcríoch chun gur féidir linn an dá thrá a fhreastal – cumarsáid leis an saol lasmuigh agus fós ár ndúchas náisiúnta a neartú.
 6. Thosaíomar leis an Teastas Sóisearach sa bhliain 2017, agus táimid inár dara bhliain anois. Sa seal nua, cuirtear níos mó béim ar fhéinmhacnamh na ndaltaí agus go bhfuil siad ábalta bhaint úsáid as na heochairscileanna is tábhachtaí maidir leis an teanga.

An Scrúdú

Gnáthleibhéal students sit one exam lasting 2 hours.

Paper layout:

 1. Meaitseáil
 2. Léamhthuiscintí gearra agus fada
 3. Ríomhphost a scríobh
 4. Litir nó Alt a scríobh

Ardleibhéal students sit two exams:

Paper 1 (2 hours)

 1. Cluastuiscint
 2. Léamhthuiscintí
 3. Trialacha Teanga Comhthéacsúla
 4. Ceapadóireacht

Paper 2 (1 hour 30 mins)

 1. Prós Liteartha (píosa anaithnid agus prós dualgach)
 2. Filíocht (dánta anaithnid agus dánta dualgacha)
 3. Litir
 • Ag tosú an bhliain seo chugainn, beidh scrúdú nua á dhéanamh ag na daltaí ach fós níor thug an SEC aon samplaí amach maidir leis an leagan nua. Áfach, beidh ar na daltaí bheith ábalta a scileanna labhairt, éisteachta agus scríbhneoireachta a úsáid fós.
   
 • Chomh maith leis sin, maidir leis na Measúnú Rang Bunaithe nó ‘CBA’s’, sa chás don Ghaeilge, déanfaidh na daltaí an dá ceann sa tríú bliain seachas ceann amháin i rith an dara bliain mar is gnáth.

TY Gaeilge.

Is é aidhm na Gaeilge san Idirbhliain ná:

Scileanna cuimsitheacha teanga a fhorbairt sna daltaí ar bhealach nua-aoiseach, gníomhach, taitneamhach a chothóidh dúil is misneach iontu an Ghaeilge a úsáid.

Cuirtear beim ar gniomhachtai ata oiriunach don bhliain. Tugaimid an deis doibh breathnu ar ghneithe ata suim acu iontu agus da bharr is feidir leo a nGaeilge fein a usaid i mbealach ata taitneamhach doibh chomh maith.

Gaeilge san Ardteistiméireacht – Aidhmeanna:

 1. Deis a thabhairt do na scoláirí an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne, sa tslí is go mbeidh siad ábalta páirt ghníomhach a ghlacadh i saol dátheangach na tire.
 2. Cumas Gaeilge na scoláirí a fhorbairt i dtreo is go mbeidh gach scil teanga (éisteacht, labhairt, léamh, scríobh) acu de réir a n-acmhainne.
 3. Léargas a thabhairt do na scoláirí ar chultúr agus ar shaíocht Ghaelach na hÉireann agus deiseanna a chur ar fáil dóibh é seo a bhlaiseadh tríd an teanga, an ceol, an stair, an litríocht agus mar sin de. Tuiscint agus meas don Ghaeilge a chothú i sochaí ilchultúrtha agus ilteangach.
 4. Meon dearfach i leith na teanga a chothú sna scoláirí, ag cur san áireamh gurbh fhéidir gurb í an Ghaeilge san Ardteistiméireacht an teagmháil fhoirmiúil dheiridh a dhéanfadh formhór na scoláirí leis an teanga.
 5. Féinmheas agus féinmhuinín na scoláirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúlacht agus ar a n-oidhreacht chultúrtha.
 6. Go mbeadh mar thoradh ar mhúineadh na Gaeilge go gcothófaí dearcadh dearfach iontu ar fhoghlaim teangacha eile agus ar chainteoirí teangacha eile, mar aon le meas ar chultúir agus ar shaíochtaí eile.
 7. Taitneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a sholáthar do na scoláirí i gcomhthéacs na Gaeilge.

 

An Scrúdú

Gnáthleibhéal students sit two exams:

Paper 1 (1 hour 50 mins)

 1. Cluastuiscint,
 2. Ceapadóireacht

Paper 2 (2 hours 20 mins)

 1. Léamhthuiscint
 2. Prós
 3. Filíocht

Ardleibhéal students also sit two exams:

Paper 1 (2 hours 20 mins)

 1. Cluastuiscint
 2. Ceapadóireacht

Paper 2 (3 hours 5 mins)

 1. Léamhthuiscint
 2. Prós
 3. Filíocht
 4. Litríocht Bhreise

In addition to the above papers all levels present for a Scrúdú Cainte exam which accounts for 40% or 240 of the total 600 marks.